Zavoláme vám Chci nabídku
Novinky Zpět

Skladování a manipulace s materiálem na staveništi. Požadavky a pracovní postupy

26. 6. 2022
Zpět

Manipulace s materiálem a jeho skladování je jedním z nejdůležitějších aspektů, které mohou rozhodnout o úspěchu či neúspěchu stavebního projektu. Pokud se to udělá dobře, může to pomoci snížit náklady a zranění související se stavbou. Abyste se ujistili, že proces výstavby bude hladký, implementuje níže uvedená doporučení vycházející z mnohaletých zkušeností našich koordinátorů BOZP, ale i Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Obsah článku:

Důležitost skladování na stavbě

Bezpečná manipulace a skladování materiálů jsou pro mnoho podniků zásadní a stavební firmy nejsou výjimkou. Některé materiály nalezené na staveništi mohou být jedovaté a jiné obsahují hořlavé plyny. Při kontaktu s takovými materiály může dojít k vážnému pracovnímu úrazu nebo dokonce smrti. Pamatujte si také, že při vystavení různým povětrnostním podmínkám mohou některé stavební materiály ztratit své vlastnosti. Je proto potřeba zvolit dobré skladování, což ve výsledku předejde nehodám.

Definice manipulace s materiálem a skladování

Manipulace s materiálem je proces přesunu, ochrany, skladování a kontroly materiálů v průběhu stavebního procesu. Zahrnuje kroky podniknuté při nakládání se stavebními materiály od jejich dodání na staveniště až po jejich likvidaci. Na druhé straně skladování materiálu je podsekcí manipulačního procesu. Zahrnuje držení stavebních materiálů na bezpečném místě, dokud nejsou během stavebního procesu potřeba.

Manipulaci s materiálem a jeho skladování lze usnadnit použitím vysokozdvižných vozíků, které jim pomohou s jejich přemisťováním, a použitím polypropylenových pytlů k jejich zakrytí. Polypropylenové pytle pomáhají zajistit snadnou manipulaci s materiály. Slouží také jako ochrana stavebních materiálů před měnícími se povětrnostními podmínkami.

Bezpečná manipulace při skladování stavebních materiálů

Abyste zajistili bezpečnost při manipulaci se stavebními materiály, musíte stanovit některé zásady a postupy, které musí dodržovat každý na staveništi. Řádná implementace těchto zásad zajišťuje, že jak pracovníci, tak materiály zůstanou během stavebního procesu v bezpečí. Pro správnou a bezpečnou manipulaci a skladování stavebního materiálu použijte následující strategii:

Vyškolte své pracovníky

Jak již bylo zmíněno, manipulace s materiálem a skladování je spojeno s mnoha riziky. Některá z nich jsou nebezpečná a mohou způsobit poškození majetku, ale i lidského zdraví. Školení vašich pracovníků o osvědčených postupech však může pomoci eliminovat některá související rizika a nebezpečí.

Než tedy zahájíte stavební proces, bylo by užitečné mít připravené školení o bezpečnosti práce na staveništi, abyste zajistili, že pracovníci budou mít dostatek znalostí o manipulaci se všemi materiály.

Skladujte podobné materiály společně

Některé stavební materiály a chemikálie na sebe mohou po složení reagovat. Některé jsou například vysoce hořlavé a mohou na sebe vzájemně reagovat. To představuje nebezpečí jak pro pracovníky, tak pro samotný materiál. Proto je potřeba skladovat materiály a chemikálie na různých místech.

Likvidace odpadních materiálů

Někdy může být likvidace odpadních stavebních materiálů stresující až zdrcující. Jedním z nejlepších způsobů, jak nakládat se stavebním odpadem, je zajistit jeho pravidelný odvoz. Nedopusťte, aby se odpad na stavbě kumuloval.

Když se vám nepodaří zlikvidovat odpady včas, mohou narušit hladký průběh stavebního procesu. Mohou také zranit vaše pracovníky. Proto je užitečné mít zavedená opatření, která pomohou vhodně nakládat s odpadními stavebními materiály. Při vývoji strategií nakládání se stavebním odpadem a jeho likvidaci nezapomeňte určit, kdo je odpovědný a jak bude s odpady nakládat.

Zvolte správný úložný prostor

Kvalita většiny stavebních materiálů může být ovlivněna měnícími se povětrnostními podmínkami. Abyste si tedy zachovali jejich kvalitu, bylo by užitečné je skladovat při pokojové teplotě a pečlivě je zakrýt. Stavební materiály by neměly být skladovány na holé zemi. Pokud tak učiníte, vystavujete se riziku absorbování vlhkosti, což může ovlivnit konečnou kvalitu materiálů. Kromě toho nepokládejte své stavební materiály na nerovné plochy, protože některé stavební materiály jsou křehké a mohou se snadno zlomit.

Dodržujte limity skladovací únosnosti

Každý konstrukční materiál má svůj limit skladovací hmotnosti, který je obvykle uveden na jeho vnějším obalu. Nedodržení limitu může pro pracovníky představovat velké riziko, protože materiály se mohou snadno zřítit či spadnout, což může způsobit jejich poškození. Dodržujte proto doporučené váhové limity.

Zvažte bezpečnost staveniště

Většina stavebních materiálů je drahá a pokud se ztratí, utratíte značné množství peněz na jejich výměnu. Proto musíte zajistit, aby vaše staveniště bylo v bezpečí před zloději a jinými vetřelci. Pokud vaše staveniště není bezpečné, můžete zvážit uskladnění stavebních materiálů na jiném bezpečném místě, případně zvažte instalaci kamerového systému. Navzdory tomu můžete také zajistit, aby žádný pracovník nemohl vstoupit na staveniště mimo pracovní dobu.

Naskladnění a odběr materiálu

Naskladnění a odběr materiálu se provádí postupně podle aktuálních prací a potřeb. Při skladování materiálu je nutné dodržovat podmínky stanovené výrobcem, ideálně v poloze, ve které bude instalován do stavby.

Opěrné a stabilizační konstrukce

Opěrné a stabilizační konstrukce určené pro skladování materiálu musí být umístěny tak, aby bylo možné odebírat, doplňovat nebo jinak manipulovat s materiálem podle průvodní dokumentace a tak, aby nedošlo k jejich poškození. Pracoviště, kde se manipuluje s materiály, provádí vázání, zavěšování nebo odvěšování, musí být bezpečně přístupná.

Skladovací plochy a podlahy

Skladovací plochy musí být suché, odvodněné, rovné, bez poškození a zpevněné tak, nehrozilo jejich zborcení. Skladované materiály a jejich rozložení, včetně dopravních komunikací, velikosti a nosnosti podlah, musí být adekvátní velikosti a váze materiálů a stavebních strojů.

Uložení materiálu

Uložení materiálu musí být bezpečné. Materiál musí být stabilní, aby se nenakláněl nebo se při odběru nezhroutil a nezpůsobil škody na majetku nebo dokonce na lidském zdraví. Všechny prvky a stavební dílce nebo sestavy musí být zabezpečeny klíny, stojany, provázáním, zarážkami, podložkami, opěrami apod., aby nedošlo k převrácení, zhroucení, posunutí, sklopení, sesypání apod.

Sypké materiály

Sypké materiály mohou být skladovány do jakékoli výšky pouze za předpokladu, že je ukládání a odebírání prováděno plně mechanizovaným způsobem (strojně). Při odebírání sypkých materiálů nesmí docházet k vytváření převisů, které by mohly způsobit zasypání. Pokud dojde k vytvoření stěny, je nutné odebírání provádět tak, aby výška nepřesáhla 9/10 maximálního dosahu použitého nakládacího stroje.

Při ručním ukládání a odebírání mohou být sypké materiály skladovány max. ve dvoumetrové výšce. Je-li nutná ruční manipulace, musí se místo odebírání upravit tak, aby nedocházelo ke vzniku převisů a výška stěny nepřesahovala 1,5 m.

Odebírá-li se sypký materiál ze spodní části skládky, musí být toto místo označeno bezpečnostní značkou „Zákaz vstupu nepovolaným osobám“. Stavební dělníci zajišťující odebírání sypkým materiálů se nesmí v tomto prostoru zdržovat.

Pokud jsou sypké materiály skladovány v pytlích, mohou se ručně stohovat max. do výšky 1,5m. Při strojovém skladování v pytlích max. do výšky 3m s tím, že budou umístěny na paletách. Pytle by měly být zabezpečeny stěnami nebo opěrami. Není-li tomu tak, je nutné je uložit v bezpečném sklonu a vazbě tak, aby nedošlo k jejich sesuvu nebo převrácení.

Tekuté materiály

Tekuté materiály se skladují v nádobách, které jsou uzavřené, aby nedošlo k jejich nechtěnému vylití. Otvor nádoby musí být vždy nahoře. Jsou-li nádoby tekutých materiálů otevřené, musí být zajištěny proti pádu osob dovnitř.

V případě, že jsou sudy, barely a jiné nádoby na tekuté materiály uskladněny naležato, je nutné je zabezpečit tak, aby nemohlo dojít k jejich pohybu (rozvalení). Jsou-li skladovány naležato a navíc ve vrstvách na sobě, musí být jednotlivé vrstvy proloženy podklady, případně uloženy v konstrukci, která zajišťuje jejich stabilitu.

Těsně doléhající prvky

V případě, že stavební prvky nebo dílce jsou při skladování vrstveny a těsně na sebe doléhají, přičemž nemají-li úchytná oka, držadla nebo háky, je z bezpečnostního hlediska nutné je proložit podklady, aby nedošlo k bodu sevření. Je však zakázáno jako proklady používat kulatinu či vrstvené podklady se dvěma a více prvky, které volně leží na sobě.

Nebezpečné chemické látky

Nebezpečné chemické látky a jiné chemické směsi skladované na staveništi musí být v obalech, které označují v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů jejich druh a způsob skladování určený výrobcem.

Sklo a plechovky

Tabulové sklo je nutné skladovat nastojato se zajištěním proti pádu (sklopení) a v rámech k tomu určených s měkkými podložkami, které zajistí, aby sklo neprasklo.

Plechovky a podobné předměty oblého tvaru lze při ručním skladování stavět na sebe, avšak maximálně do výšky 2 metrů za předpokladu, že budou stabilní. Jiné předměty podobného tvaru je nutné zajistit proti rozvalení.

Prvky a dílce pravidelného tvaru

Stavební prvky a dílce, které mají pravidelný tvar, je možné při mechanizovaném skladování uložit max. do výšky 4 metrů a to za předpokladu, že není překročena povolená únosnost podloží a je zajištěna bezpečná manipulace. Výrobce těchto materiálů však může stanovit jiné podmínky skladování.

Upínání a odepínání

Upínání a odepínání stavebních prvků, dílců a sestav se provádí vždy ze země, případně z bezpečné podlahy tak, aby k upínání a odepínání docházelo max. ve výšce 1,5 metru. Je-li nutné upínat a odepínat tyto materiály ze žebříku, je bezpodmínečně nutné dodržovat stanovený technologický postup.

Skladování a manipulace s materiálem na staveništi. Požadavky a pracovní postupy
Naši nejvýznamnější klienti
accace Arriva Asklepion Avast Grada CHUBB Tipli Michelin Schneider electric Vinted Vivantis YTONG Favi Generali Česká Pojišťovna Marelli Monneo Bühler Žamberk Hanák nábytek Goodman Hyundai Kara LG Raynet Panasonic Peugeot Roltechnic Státní tiskárna cenin TON Student Agency Shoptet Windy.com Georg Fischer AK Císař, Češka, Smutný Altron Audiotéka Azelis Pilulka Neeco Českomoravský cement Dekra Exponea productboard Rehau SFRB spaceti wikimedia jrd - bydlení nové generace Goodyear Pro Doma stavebniny Eisai AGC Briggs & Stratton Erste Greenpeace iBod Richter & Frenzel Slovenské elektrarne Sizmek Somfy TÜV Wistron ZAT SmartWings Lindström ČNB Hanibal Jura LL-C Auto Jarov Egap IceWrap knihovna Akademie věd Medical technologies Mitas Success ČZU ČVUT MŠMT MUNI Zomato VFS global Columbia Fincentrum Mediatel NH Prague city Reedog Storyous The Funtasty Best Communications CCS EATON Tonino Lamborghini Caffe Lotus Melitta O2 Urgo Aqua Angels Aranea Beko Benu lékárny Bode Panzer Kuoni group Omron Photon Energy Saunia Swardman Twisto Zonky Inloop eMan Cyient EYElevel Fuji Koyo Klosterfrau Adacta Bosal Nonstop recruiment Pharm Olam Pietro Filipi Potrefená husa Profimedia Subway Unileasing VZP Vistra Notino Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Eurowag Crown Worldwide CIEE Digi TV Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe První klubová ZZMV Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Primeros hotel Hilton Topmonks Starez sport Náš grunt Nestlé Bulovka Fio Banka Helika Tutor Top Vision Tarsago AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Schrack Speed CarsB-Tech Ergo Eurest IAC Orion Pharma UE.cz Ulož.to Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes Parexel Junker Lumen Huck rohlik.cz Korona RWE Berlitz Casale Project Philip Morris Operátor ICT
Ověřit reference