Zavoláme vám Chci nabídku
Novinky Zpět

Zákonné požadavky na zajištění staveniště z hlediska BOZP

8. 3. 2018
Zpět

Každý zhotovitel stavby má z hlediska BOZP celou řadu povinností. Mezi ty obecné patří zejména zajištění staveniště a bezpečnostní požadavky na venkovní pracoviště, o kterých bude v tomto článku řeč. Kompletní požadavky na zajištění staveniště jsou uvedeny v Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

1. Požadavky na zajištění staveniště
2. Zařízení pro rozvod energie
3. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi

1. Požadavky na zajištění staveniště

Jako zhotovitel stavby jste povinen dle Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. dodržovat řadu požadavků, které se týkají zajištění staveniště. Soustřeďte se proto zejména na:

Ohrazení stavby

Stavbu musíte ohradit nebo jinak zabezpečit proti vstupu nepovolaným osobám. To je podmíněno následujícími zásadami:

Mohlo by vás zajímat: Jak udržet bezpečnost dětí kolem staveniště a snížit riziko jejich proniknutí na stavbu.

Určení způsobu zabezpečení

Jako zhotovitel stavby jste povinen na úseku BOZP určit způsob, jakým bude staveniště zabezpečeno proti vstupu nepovolaným osobám. Musíte označit hranice staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i v případě snížené viditelnosti. Jste také povinen stanovit lhůty kontrol tohoto zabezpečení.

Jako součást zabezpečení musíte zajistit vyznačení bezpečnostní značkou, která upozorňuje na zákaz vstupu nepovolaným osobám, a to na všech vstupech a přístupových komunikacích, které na staveniště vedou.

Zabezpečení pro zrakově a pohybově postižené

V případě, že nejsou v projektové dokumentaci stavby uvedeny požadavky na zabezpečení pro zrakově a pohybově postižené, zajistěte, aby náhradní komunikace, oplocení a ohrazení staveniště nacházející se na veřejných prostranstvích a komunikacích byly bezpečné pro pohyb těchto osob.

Vjezdy na staveniště

Vjezdy na staveniště pro motorová vozidla označte řádnými dopravními značkami. Na všech vjezdech a přístupových komunikacích, které vedou na stavbu, musí být umístěny dopravní značky s označením zákazu vjezdu nepovolaným osobám.

Ochranná pásma vedení

Pokud se bude staveniště nacházet v ochranném pásmu vedení, staveb nebo zařízení technického vybavení, jste jako zhotovitel povinen splňovat podmínky, které určují provozovatelé těchto ochranných pásem.

Únosná plocha a doprava materiálů

Po celou dobu stavebních prací musíte zajišťovat bezpečný stav pracovišť, ale také dopravních komunikací. Pokud se na staveništi vyskytuje jakákoliv nedostatečně únosná plocha, je na ní povolen přístup pouze tehdy, je-li vhodným technickým zařízením zajištěno bezpečné provádění práce, nebo umožněn bezpečný pohyb po této ploše.

Při dopravě a manipulaci materiálů, strojů, dopravních prostředků či břemen nesmíte za žádných okolností dopustit, aby byla ohrožena bezpečnost a zdraví osob, které se zdržují na staveništi nebo v jeho bezprostředním okolí.

2. Zařízení pro rozvod energie

Rozvody energií hrají v oblasti BOZP na stavbě též zásadní roli. Je důležité, abyste při zajištění bezpečnosti kladli důraz na:

Dočasné a stávající rozvody

Zařízení, která se dočasně vyskytují na staveništi musí být navržena, provedena a používána tak, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu. Musíte zabezpečit ochranu osob před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. Dočasný rozvod energie musí odpovídat výkonu rozváděné energie, podmínkám vnějších vlivů, ale také odborné způsobilosti osob, které k nim budou mít přístup. Pokud se na staveništi vyskytují již existující rozvody energie, musíte je nechat identifikovat, zkontrolovat a viditelně označit.

Elektrická zařízení

Elektrická zařízení, která jsou na stavbě dočasně, musí splňovat normy a požadavky na BOZP a PO a musíte je nechat pravidelně kontrolovat a revidovat ve stanovených termínech. Hlavní vypínač elektřiny umístěte tak, aby byl snadno přístupný. Musíte ho také označit a zabezpečit proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním seznámit všechny pracovníky na stavbě. Pokud opouštíte stavbu, na které se již nepracuje, jste povinni odpojit a zabezpečit všechna elektrická zařízení, která nemusí z provozních důvod zapnuta i mimo pracovní dobu.

V případě, že není možné zajistit přesunutí nadzemního elektrického vedení mimo staveniště nebo ho odpojit od zdroje, jste jako zhotovitel stavby povinen zabránit vjezdu dopravních prostředků a pojízdných strojů do ochranného pásma. Pokud to není možné zajistit, musíte umístit závěsné zábrany a náležitá upozornění.

3. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi

Jako zhotovitel stavby jste povinen dle Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. dodržovat také zvláštní požadavky na venkovní pracoviště. Bezpečnostní opatření zaměřte zejména na tyto segmenty:

Pracoviště ve výšce nebo hloubce

Nachází-li se pracoviště ve výšce nebo hloubce, musí být vždy pevné a stabilní s ohledem na počet osob, které se na něm současně pohybují. Stejný ohled musíte brát také na maximální možné zatížení a jeho rozložení a na povětrnostní vlivy, kterým by mohlo být pracoviště vystaveno.

Stabilita podpěr

Pokud nejsou na stavbě samy o sobě dostatečně stabilní podpěry, zajistěte jejich perfektní stabilitu! Použijte k tomu vhodné a bezpečné ukotvení, které zajistí nežádoucí nebo samovolný pohyb celého pracoviště nebo jeho částí.

Prohlídky pracovišť

Nezapomeňte také na to, že musíte zajistit odborné prohlídky pracovišť z hlediska BOZP, a to v intervalech a způsobem takovým, který je uveden v průvodní dokumentaci stavby. Mimo to musíte prohlídku provádět, když se změní poloha pracoviště a po každé mimořádné události, která by mohla ovlivnit jeho stabilitu a pevnost.

Skladování materiálů

Skladujte materiál, nářadí a stroje podle zásad a pravidel přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. odstavce I. Skladování a manipulace s materiálem. Dodržujte také pokyny výrobce a požadavky dalších zvláštních předpisů (zejména těchto). Vše jste povinni dělat tak, aby nedošlo ke vzniku nebezpečí ohrožení osob, majetku a životního prostředí.

Okamžité přerušení prací při nebezpečí

Pokud zjistíte, že by jakákoliv práce nebo technologický postup mohl vést k ohrožení lidského života nebo jen zdraví osob na staveništi či jeho okolí, musíte neprodleně a okamžitě přerušit další práce, a to do té doby než bude situace vyřešena a práce opět bezpečná. To se týká také případů, u kterých by mohlo dojít k ohrožení majetku nebo životnímu prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, případně nevyhovujícího stavu konstrukce nebo stroje, živelné události nebo dokonce vlivem jiných nepředvídatelných okolností. Jako zhotovitel stavby můžete pro taková rozhodnutí pověřit jinou fyzickou osobu. Nezapomeňte ještě na to, že jako zhotovitel jste povinen zajistit opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví osob a vyhotovit o provedených opatřeních zápis, který bude součástí dokumentace BOZP.

Náhlé změny provozních podmínek

V případě, že dojde ke změně povětrnostní situace nebo geologických, hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly ovlivňovat bezpečnost práce na stavbě, jste povinni provést změny technogických a pracovních postupů, a to tak, aby byla opět zajištěna bezpečnost. S případnou změnou musíte neprodleně seznámit všechny příslušné osoby, tedy pracovníky a spolupracovníky.

Pravidla dorozumívání při nehodě

Jako zhotovitel stavby jste povinen zajistit, aby osoby pracující osamoceně v místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do hloubky byly řádně proškoleny a seznámeny s pravidly souvisejícími s dorozumíváním v případě nehody. Zároveň jste povinen stanovit účinnou formu dohledu pro případnou potřebu včasného poskytnutí první pomoci.

Mohlo by vás zajímat: Pravda o školení první pomoci. Jak se naučit první pomoc, abyste byli schopni ji použít v praxi?

Zákonné požadavky na zajištění staveniště z hlediska BOZP
Naši nejvýznamnější klienti
accace Arriva Asklepion Avast Grada CHUBB Tipli Michelin Schneider electric Vinted Vivantis YTONG Favi Generali Česká Pojišťovna Marelli Monneo Bühler Žamberk Hanák nábytek Goodman Hyundai Kara LG Raynet Panasonic Peugeot Roltechnic Státní tiskárna cenin TON Student Agency Shoptet Windy.com Georg Fischer AK Císař, Češka, Smutný Altron Audiotéka Azelis Pilulka Neeco Českomoravský cement Dekra Exponea productboard Rehau SFRB spaceti wikimedia jrd - bydlení nové generace Goodyear Pro Doma stavebniny Eisai AGC Briggs & Stratton Erste Greenpeace iBod Richter & Frenzel Slovenské elektrarne Sizmek Somfy TÜV Wistron ZAT SmartWings Lindström ČNB Hanibal Jura LL-C Auto Jarov Egap IceWrap knihovna Akademie věd Medical technologies Mitas Success ČZU ČVUT MŠMT MUNI Zomato VFS global Columbia Fincentrum Mediatel NH Prague city Reedog Storyous The Funtasty Best Communications CCS EATON Tonino Lamborghini Caffe Lotus Melitta O2 Urgo Aqua Angels Aranea Beko Benu lékárny Bode Panzer Kuoni group Omron Photon Energy Saunia Swardman Twisto Zonky Inloop eMan Cyient EYElevel Fuji Koyo Klosterfrau Adacta Bosal Nonstop recruiment Pharm Olam Pietro Filipi Potrefená husa Profimedia Subway Unileasing VZP Vistra Notino Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Eurowag Crown Worldwide CIEE Digi TV Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe První klubová ZZMV Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Primeros hotel Hilton Topmonks Starez sport Náš grunt Nestlé Bulovka Fio Banka Helika Tutor Top Vision Tarsago AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Schrack Speed CarsB-Tech Ergo Eurest IAC Orion Pharma UE.cz Ulož.to Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes Parexel Junker Lumen Huck rohlik.cz Korona RWE Berlitz Casale Project Philip Morris Operátor ICT
Ověřit reference