Novinky Zpět

Povinnosti zhotovitele stavby nejen vůči koordinátorovi BOZP

8. 8. 2018
Zpět

Zhotovitel stavby má celou řadu povinností, a to nejen vůči koordinátorovi BOZP, ale i vůči bezpečnosti a ochraně zdraví při práci všech jeho zaměstnanců a externích spolupracovníků. V tomto článku se podíváme na 8 nejdůležitějších povinností, která ho při realizaci stavby neminou.

Kdo je zhotovitel stavby

Zhotovitel stavby je právnická nebo podnikající fyzická osoba, která má oprávnění provádět stavby. Stavební činnost je tak předmětem jeho podnikatelské činnosti. Vystupuje jako smluvní strana ve smlouvě o dílo, jejíž předmětem plnění je stavební činnost. Nepleťte si zhotovitele se zadavatelem nebo objednatelem.

Pozor: Od května 2016 nesmí být koordinátorem BOZP zhotovitel stavby ani jeho zaměstnanec nebo jiná osoba, která se účastní odborné realizace stavby. Přečtěte si všechny změny v legislativě týkající se koordinátorů BOZP na staveništi a OZO od roku 2016.

Zhotovitel stavby má povinnost:

1. Podat koordinátorovi BOZP informace o bezpečnostních rizicích
2. Poskytnout koordinátorovi BOZP součinnost při spolupráci
3. Splňovat požadavky a zásady BOZP na stavbě
4. Dodržovat předpisy týkající se provozu strojů a zařízení
5. Plnit požadavky na pracoviště a pracovní prostředí
6. Plnit požadavky na organizaci práce
7. Školit své zaměstnance, ale i externí pracovníky
8. Zajistit odbornou a zdravotní způsobilost zaměstnanců

Pojďme se na jednotlivé povinnosti zhotovitele stavby podívat podrobněji.

1. Podat koordinátorovi BOZP informace o bezpečnostních rizicích

Jedním z prvních úkolů zhotovitele stavby vůči koordinátorovi BOZP je podat mu písemně všechny informace o bezpečnostních rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil, a které se mohou na stavbě vyskytovat. Je povinen to udělat nejpozději do 8 dnů před zahájením stavebních prací. Zároveň je povinen podat informace o řešení rizik, včetně opatření přijatých k jejich odstranění.

2. Poskytnout koordinátorovi BOZP součinnost při spolupráci

Zhotovitel stavby musí poskytnout koordinátorovi BOZP součinnost při spolupráci, která je potřebná pro plnění jeho úkolů, a to po celou dobu zapojení do příprav a zhotovení stavby. Je povinen mu včas poskytovat informace a podklady, které jsou potřebné pro zhotovení plánu BOZP a jeho případné změny. Zapomenout bychom neměli ani na to, že je povinen brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastnit se zpracování plánu BOZP, který musí zároveň dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle předem dohodnutých opatření.

3. Splňovat požadavky a zásady BOZP na stavbě

Zhotovitel, který osobně pracuje na staveništi, je povinen dodržovat právní předpisy týkající se BOZP a přihlížet k podnětům koordinátora. Musí dbát na to, aby stavba vyhovovala obecným zásadám a technickým požadavkům na výstavbu a dodržovat zásady bezpečnosti práce na staveništi.

4. Dodržovat předpisy týkající se provozu strojů a zařízení

Zhotovitel stavby musí používat potřebné OOPP, technická zařízení, přístroje a nářadí, které splňují požadavky stanovené zvláštním právním předpisem. Nesmí jakýmkoliv způsobem svévolně měnit, přestavovat, reorganizovat nebo vyřazovat ochranná zařízení strojů, přístrojů a nářadí. Naopak musí tato zařízení používat pouze k účelům a za podmínek, pro které jsou určena.

5. Plnit požadavky na pracoviště a pracovní prostředí

Dodržovat požadavky na pracoviště a pracovní prostředí je další z povinností zhotovitele stavby. Ten je povinen dodržovat požadavky kladené na BOZP, jimiž jsou především:

6. Plnit požadavky na organizaci práce

Zaměstnavatel, potažmo zhotovitel stavby, je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy s ohledem na dodržování zásad bezpečného chování. Musí zajistit, aby zaměstnanci:

7. Školit své zaměstnance, ale i externí pracovníky

Školení bezpečnosti práce je nedílnou součástí všech povinností zhotovitele stavby. Ten je povinen zajistit všem svým zaměstnancům, ale i externím spolupracovníkům, školení, včetně prověrky, která má za cíl ověřit jejich znalosti. Školení se musí týkat nejen právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP, ale zejména vykonávané práce a souvisejících rizik, se kterými může pracovník přijít do styku. Z toho plyne, že obecné školení BOZP stavebním dělníkům nestačí. Je bezpodmínečně nutné, aby osnova školení byla zaměřena na sektor stavebnictví. Školení se provádí vždy při nástupu do pracovního poměru, dále pak při změně pracovního zařazení nebo druhu práce, při zavedení nové technologie, změnách ve výrobních a pracovních prostředcích či změnách technologických a pracovních postupech nebo v případech, které mohou mít vliv na bezpečnost práce.

Mohlo by vás zajímat: Připravte se na školení BOZP ve stavebnictví. Studijní materiály + ukázka testu

8. Zajistit odbornou a zdravotní způsobilost zaměstnanců

Zhotovitel stavby je povinen zajistit a provádět úkoly v hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života nebo zdraví zaměstnance. Zjednodušeně řečeno musí zajistit, aby zaměstnanci pracující na stavbě plnili požadavky odborné, ale i zdravotní způsobilosti. Nesplní-li zaměstnanec odbornou a zdravotní způsobilost pro práci na stavbě, nesmí ho zhotovitel stavby za žádných okolností pověřit prací.

Povinnosti zhotovitele stavby nejen vůči koordinátorovi BOZP
Naši nejvýznamnější klienti
VZP Vistra Parfums Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Hudson Eurowag Crown Worldwide CIEE SnapShot Digi TV Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe Elektrony.cz První klubová ZZMV Bemeta Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Next.cz Primeros 4Finance hotel Hilton Topmonks Starez sport Bohemia Soft Náš grunt Nestlé Bulovka Lukoil Helika Tutor Top Vision Tarsago dTest AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Crescon Pevonia botanica Schrack Speed CarsBis Group B-Tech Ergo Eurest IAC Nový prostor Orion Pharma Puro Klima UE.cz Ulož.to Ústav fyziky Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes London school Parexel Surftrip Junker lunchtime.cz Lumen Huck rohlik.cz Korona RWE Berlitz PLA Crediton Chemoproject Philip Morris OpenCard
Ověřit reference