Zavoláme vám Chci nabídku
Novinky Zpět

Bezpečnost práce při výkopových pracích. Pravidla a povinnosti

15. 6. 2018
Zpět

Zemní a výkopové práce patří z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci mezi velmi rizikové obory. Hrozí při nich celá řada pracovních úrazů a havárií. Asi nejčastější a zároveň nejnebezpečnější úrazy vznikají ve výkopech a jámách, respektive při sesuvu půdy a zasypání osoby v nich. Jak předejít těmto rizikům a nežádoucím událostem při zemních pracích? Přečtěte si 20 nejdůležitějších pravidel a povinností, díky kterým zabráníte zbytečným pracovním úrazům, které mohou mít i fatální následky.

Bezpečnostní rizika při zemních pracích

Velmi nebezpečné jsou také:

Zákonné požadavky na bezpečnost

Pravidla a povinnosti při výkopových pracích

Jak můžete vidět, pravidla a povinnosti při výkopových pracích nejsou zrovna jednoduchá. To je způsobeno vysokou rizikovostí při této činnosti. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je zde zcela na místě. Dodržujte proto tato pravidla a povinnosti:

1. Školení, zaučení a zácvik zaměstnanců
2. Analýza zeminy - rozdělení a třídění
3. Velikost pracovního prostoru ve výkopu
4. Ochranná pásma při zemních pracích a stavební činnosti
5. Určení trasy technické infrastruktury
6. Rozmístění stavebních výkopů a jam
7. Zabezpečení výkopů a jam
8. Přechody a přejezdy přes výkop
9. Zajištění stěn výkopů a jam
10. Stabilita okolí výkopu a zhutňování zeminy
11. Snížení hladiny vody
12. Svahování výkopů a jam
13. Odstraňování překážek ve výkopu
14. Přerušení výkopových prací
15. Pravidla zdržování se v ohroženém prostoru
16. Odstraňování pažení stěn výkopu
17. Hloubení výkopů a jam pomocí strojů
18. Řízení provádění výkopových prací určenou osobou
19. Přeprava zeminy
20. Záchranné práce a první pomoc

1. Školení, zaučení a zácvik zaměstnanců

Před zahájením jakýchkoliv zemních a výkopových prací má zaměstnavatel (zhotovitel) povinnost zajistit všem pracovníkům odborné školení o bezpečnosti práci na staveništi, včetně profesních doplňků, které představují velmi důležité doplňující informace pro konkrétní pracovní činnost, při které se zaměstnanec může setkat se specifickými bezpečnostními riziky. V praxi to znamená, že zaměstnanec absolvuje obecné školení BOZP ve stavebnictví + profesní doplněk týkající se zemních a výkopových prací. Povinností zaměstnavatele je také ověřit u zaměstnanců znalost bezpečnostní pravidel. To provede závěrečným znalostním testem.

2. Analýza zeminy - rozdělení a třídění

Aby se předešlo nebezpečným událostem, jako je sesuv půdy, je nutné provést analýzu zeminy, její rozdělení a třídění. K tomu slouží ČSN EN 1997-1. Rozdělení zeminy se dělá pomocí mechanicko-fyzikálních vlastností, jež jsou důležité pro zabezpečení stěn výkopů. Rozhoduje například množství vody v zemině. Čím více je v ní vody, tím obtížněji se zajišťuje stabilita stěn, svahů a jam. Vlastnosti násypu jsou ovlivněny druhem zeminy, která je pro něj použita, ale také způsob zhutnění (ruční, mechanické, tlakové, strojní apod.), výška a množství vrstev násypu a doba trvání násypu. Zatřídění zeminy je povinností projektanta, přičemž zatřídění zásypu provádí geolog.

3. Velikost pracovního prostoru ve výkopu

Jestliže má výkop svislé stěny a vstupují do něj dělníci, jeho šířka musí být minimálně 80 cm. Stejnou šířku je nutné použít také při pokládce vodovodních a plynových potrubí, které mají malé rozměry a instalují se do mělkých výkopů. Pokud určujete minimální pracovní prostor pro svařování termoplastických hmot nebo pokládku plynového potrubí, které je z tlakových trubek a polyetylénu, je nutné respektovat patřičné požadavky a technické normy, které jsou pro vytvoření pracovního prostoru podstatně náročnější.

4. Ochranná pásma při zemních pracích a stavební činnosti

V ochranných pásmech staveb a tam, kde se vyskytuje vedení a zařízení technického vybavení, lze provádět výkopy pouze při dodržení podmínek, které stanovuje jejich provozovatel či vlastník. Pokud se ve výkopech nachází jakékoliv podzemní vedení (voda, plyn, elektřina), musí být neprodleně vyřazeno z provozu. Odkrývání podzemního vedení pomocí strojů je možné provádět pouze v případě, že to povolují příslušné předpisy. Pomocí stroje je možné se při obnažování přiblížit nejblíže 1 m od jeho předpokládané polohy, přičemž potom už je nutné v odkrývání pokračovat jen ručně. Pokud narazíte na potrubí ve stěně výkopu, je bezpodmínečně nutné, aby bylo zajištěno proti rozpojení, průhybu nebo vybočení.

Souhlas se stavební činností v ochranných pásmech dle legislativy:

Nezapomeňte také, že používání strojů, pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemního vedení, staveb nebo technického vybavení, musí zhotovitel projednat s provozovatelem nebo vlastníkem vedení a to zejména v případě, že podmínky použití těchto strojů a nářadí nejsou zaneseny v podmínkách ochranného pásma vedení.

5. Určení trasy technické infrastruktury

Podle stavebního zákona je nutné na základě projektové dokumentace stavby určit a vyznačit trasy technické infrastruktury, tzn. energetických a komunikačních vedení, stokové a vodovodní sítě či jiné podzemní a nadzemní překážky, které se nacházejí na stavbě, a to v místech, kde dochází k jejich střetu se stavbou. V případě, že se projektová dokumentace stavby nezpracovává, je potřeba určení a vyznačení provést jiným vhodným způsobem.

6. Rozmístění stavebních výkopů a jam

Ještě před zahájením zemních a výkopových prací je nutné stanovit přesné rozmístění výkopů, jejich rozměry, ale také způsob, jakým bude docházet k těžení zeminy. Zapomenout nesmíte ani na zabezpečení stěn výkopů proti případnému sesuvu, stanovení druhu pažení a sklonu svahů, zabezpečení okolních staveb, které by mohly být ohroženy zemními pracemi a stanovení bezpečnostních opatření proti přítoku vody na staveniště.

7. Zabezpečení výkopů a jam

Výkopy, které se nachází v zastavěném území, na veřejných prostranstvích nebo v uzavřených objektech, kde jsou současně prováděny i další stavební práce, je nutné zabezpečit proti pádu, a to zakrytím, případně zajištěny odpovídajícím zábradlím. Požadavky na tato zabezpečení najdete v příloze k nařízení vlády č. 362/2005 Sb., část I, bod 2 a 4.

8. Přechody a přejezdy přes výkop

Na veřejně přístupných komunikacích a jiných veřejných prostranstvích je nutné přes výkopy udělat přechody nebo přejezdy, které kapacitně odpovídají provozu. Přejezdy pro auta musí mít dostatečnou nosnost a musí být bezpečné. Minimální šířka přechodu pro pěší musí být 1,5 m a to bez ohledu na hloubku výkopu. Výkopy, které jsou hluboké do 1,5 m musí být instalováno alespoň dočasné jednotyčové zábradlí. Výkopy, které jsou hlubší jak 1,5 m se musí instalovat oboustranné dvoutyčové zábradlí se zarážkou pro slepeckou hůl na obou stranách.

9. Zajištění stěn výkopů a jam

Stěny výkopů je nutné zajistit proti sesuvu. Ručně kopané svislé boční stěny v zastavěném území o hloubce výkopu, který je větší než 1,3 m, musí být zabezpečeny pažením. V nezastavěném území o hloubce výkopu, který je větší než 1,5 m, musí být zabezpečeny pažením také. Tam, kde je zemina nesoudružná nebo podmáčená, případně jinak náchylná k sesuvu, se musí stěny výkopů zabezpečit na základě předem stanoveného technologického postupu, a to i při menších hloubkách výkopu, než je uvedeno výše. Pažení stěn je důležité provést tak, aby spolehlivě sneslo tlak zeminy a bylo naprosto bezpečné pro osoby, které se pohybují ve výkopech. Nikdy nesmí dojít k poklesu okolního terénu a sesuvu stěn, ani nijak ohrožena stabilita staveb v okolí.

10. Stabilita okolí výkopu a zhutňování zeminy

Jakékoliv výkopy nesmí za žádných okolností narušit stabilitu okolních budov a jiných staveb. Stavební konstrukce a jiné nesoudržné materiály, které by mohly díky tlaku uvolnit zeminu, je nutné zabezpečit proti uvolnění, případně úplně odstranit. Zemina se musí mechanicky zhutnit prostřednictvím pěchú, válců a jiných zhutňovacích mechanizmů. Opět to musí být provedeno tak, aby to za žádných okolností neohrozilo stabilitu stěn výkopů a okolních staveb.

11. Snížení hladiny vody

Jakmile zemní práce zasahují pod hladinu povrchové nebo podzemní vody, musí se předem určit rozsah a způsob, jakým bude hladina vody snížena, a to za podmínek, které jsou stanoveny v Zákoně č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Snížení hladiny vody se provádí například jejím odčerpáním nebo odvedením, případně pokud použité technologie umožňují provedení prací pod hladinou vody, přičemž je bezpodmínečně nutné zajistit opatření, která povedou k zabezpečení proti pádům osob do vody.

12. Svahování výkopů a jam

Sklony svahů výkopů stanovuje zhotovitel stavby s ohledem na geologické a provozní podmínky. Musí je stanovit tak, aby v průběhu provádění výkopových prací nedošlo k sesuvu zeminy a zavalení osob, které v nich pracují. Sklony o hloubce do 3 m určují u některých druhů zemin normy.

13. Odstraňování překážek ve výkopu

Při výkopových pracích se může stát, že narazíte na různé druhy překážek, které mohou celou práci zkomplikovat. Tyto překážky nejčastěji představují zbytky starých stavebních konstrukcí, velké kameny nebo jiné nesoudružné materiály. Ty by svým tlakem mohly způsobit uvolnění zeminy a ohrozit tak bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Je proto bezprostředně důležité tyto překážky buď zajistit proti uvolnění nebo zcela odstranit. Při zemních a výkopových pracích můžete narazit také na starou munici, nevybuchlé výbušniny a jiné nebezpečné předměty. V takovém případě je nutné okamžitě přerušit všechny práce, evakuovat všechny osoby, které se nachází v blízkosti nálezu a zavolat policii, která povolá pyrotechnika.

14. Přerušení výkopových prací

Ještě před prvním vstupem pracovníka do výkopu, nebo při přerušení výkopových prací na dobu delší než 24 hodin, je zhotovitel povinen prověřit a řádně zkontrolovat stav stěn a pažení výkopu, včetně stavu přístupu do jámy. Zhotovitel by neměl při přerušení prací zapomenout ani na pravidelnou kontrolu a údržbu hran, zábran, zábradlí, přechodů, nadjezdů, přejezdů, lávek, pažení, bezpečnostních značek, značení, signálů a jiných bezpečnostních prvků určených pro BOZP na staveništi.

15. Pravidla zdržování se v ohroženém prostoru

Při výkopových pracích je zakázáno, aby se v ohroženém prostoru zdržovala jakákoliv osoba, a to hlavně v případě, kdy dochází k souběžné strojní a ruční práci, k ručnímu začišťování výkopu, ale také při přepravě materiálů do výkopu nebo z něj. Pokud není v průvodní dokumentaci stroje uvedeno jinak, musí být prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 metry. Jakmile dochází souběžně k ruční a strojní práci na jednom pracovním záběru a obsluha stroje nemá dostatečný výhled na všechna místa ohroženého prostoru, nesmí pokračovat v práci se strojem. Při ručních výkopových pracích musí být pracovníci rozmístěni tak, aby se navzájem neohrožovali. Zemní práce, které se provádí na odlehlých místech, tam kde není zajištěn dohled, nesmí být výkopy nad více jak 1,3 metru prováděny osamoceně.

16. Odstraňování pažení stěn výkopu

Pokud ručně odstraňujete pažení stěn výkopu, nezapomeňte, že musíte postupovat zespodu za současného zasypávání odpaženého výkopu a to tak, aby byla v maximální možné míře dodržena pravidla bezpečnosti práce. Jestliže při přepažování nebo odstraňování pažení hrozí sesuv stěn výkopu nebo poškození staveb, které se vyskytují v blízkosti, musí být pažení ponecháno v potřebné výšce výkopu.

17. Hloubení výkopů a jam pomocí strojů

Do výkopů a jam, které jsou hloubeny pomocí stroje a nejsou řádně zabezpečeny proti sesuvu bezpečnostní klecí, rozpěrnou konstrukcí, ochranným rámem, případně jinou technickou konstrukcí, nesmí za žádných okolností vstupovat lidé. Jestliže není strojně hloubený výkop se svislou stěnou zajištěn a je v souladu s technologickým postupem možné do něj vstupovat, je možné ho nechat nezapažený po dobu, kterou stanovuje technologický postup.

18. Řízení provádění výkopových prací určenou osobou

Řízení provádění výkopových prací zajišťuje osoba, kterou určí zhotovitel. Tato osoba upřesní při změně geologických a hydrogeologických podmínek oproti projektové dokumentaci sklon stěn svahových výkopů. Dále v případě, že vzniknou pochybnosti o stabilitě svahu, určí a zajistí opatření, která povedou k zamezení sesuvu svahu a zajištění bezpečnosti všech osob.

19. Přeprava zeminy

Pokud dochází k ruční přepravě zeminy kolečkem, která je určená pro zásyp výkopu hlubšího více jak 1,5 metru, je z bezpečnostních důvodů nutné, aby na okraji výkopu byla zřízena zarážka zabraňující sjetí kolečka do výkopu. V případě převozu kolečkem musí být komunikace dostatečně široká a únosná a její sklon může být nejvýše 1:5. Povrch nesmí být kluzký a musí být bez prudkých přechodů. Podle místních okolností je nutné komunikaci také dostatečně zpevnit.

20. Záchranné práce a první pomoc

Při zemních a výkopových pracích menšího charakteru jsou vedoucí zaměstnanci povinni seznámit ostatní zaměstnance se zásadami a pravidly postupu při záchranně lidského života. Ideálním způsobem je zajistit zaměstnancům školení první pomoci. Stejně tak jsou povinni je seznámit se změnou pracovní čety, s přesným postupem záchrany při sesuvu stěn výkopu a zasypání pracovníků a jiných havárií či živelných katastrof. V případě náhlé kritické situace, při které je nutné zahájit záchranné práce, je nutné odstranit z ohroženého prostoru vše, co by bránilo v rychlém ústupu zachránců. Odborný dozor a řízení záchranných prací má na starosti vedoucí stavby, mistr nebo specializovaný záchranář.

Bezpečnost práce při výkopových pracích. Pravidla a povinnosti
Naši nejvýznamnější klienti
accace Arriva Asklepion Avast Grada CHUBB Tipli Michelin Schneider electric Vinted Vivantis YTONG Favi Generali Česká Pojišťovna Marelli Monneo Bühler Žamberk Hanák nábytek Goodman Hyundai Kara LG Raynet Panasonic Peugeot Roltechnic Státní tiskárna cenin TON Student Agency Shoptet Windy.com Georg Fischer AK Císař, Češka, Smutný Altron Audiotéka Azelis Pilulka Neeco Českomoravský cement Dekra Exponea productboard Rehau SFRB spaceti wikimedia jrd - bydlení nové generace Goodyear Pro Doma stavebniny Eisai AGC Briggs & Stratton Erste Greenpeace iBod Richter & Frenzel Slovenské elektrarne Sizmek Somfy TÜV Wistron ZAT SmartWings Lindström ČNB Hanibal Jura LL-C Auto Jarov Egap IceWrap knihovna Akademie věd Medical technologies Mitas Success ČZU ČVUT MŠMT MUNI Zomato VFS global Columbia Fincentrum Mediatel NH Prague city Reedog Storyous The Funtasty Best Communications CCS EATON Tonino Lamborghini Caffe Lotus Melitta O2 Urgo Aqua Angels Aranea Beko Benu lékárny Bode Panzer Kuoni group Omron Photon Energy Saunia Swardman Twisto Zonky Inloop eMan Cyient EYElevel Fuji Koyo Klosterfrau Adacta Bosal Nonstop recruiment Pharm Olam Pietro Filipi Potrefená husa Profimedia Subway Unileasing VZP Vistra Notino Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Eurowag Crown Worldwide CIEE Digi TV Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe První klubová ZZMV Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Primeros hotel Hilton Topmonks Starez sport Náš grunt Nestlé Bulovka Fio Banka Helika Tutor Top Vision Tarsago AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Schrack Speed CarsB-Tech Ergo Eurest IAC Orion Pharma UE.cz Ulož.to Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes Parexel Junker Lumen Huck rohlik.cz Korona RWE Berlitz Casale Project Philip Morris Operátor ICT
Ověřit reference